Appstore Privacy Statement

Privacy Statement Prowise Presenter

Kindje werkt op een Prowise touchscreen in Prowise Presenter

Prowise B.V. biedt diverse diensten aan, waaronder de web based service Presenter en de Presenter app voor tablets (“Presenter”). Met Presenter kunt u op een zeer gebruiksvriendelijke manier uw eigen lessen samenstellen.

 

Bij het gebruik van Presenter worden persoonsgegevens verwerkt. De zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Prowise van groot belang. Daarom verwerken en beschermen wij persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hieronder vindt u uitleg over de werking van Presenter en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

 

Op grond van artikel 4, lid 1 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (“AVG”) wordt onder persoonsgegevens verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

 

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt via deze link (“Privacyverklaring”).

 

Het aanmaken van een Presenter-account

U kunt een gratis gebruikersaccount voor Presenter aanmaken via onze website (www.prowise.com) of door de Presenter-app voor Apple- of Android-tablets te downloaden via de Play Store of App Store.

 

Registratie vindt altijd plaats via onze Account Portal https://account.prowise.com/register/ (“Account Portal”). Bij de registratie voor een account worden de in de invoervelden ingevoerde gegevens door ons verwerkt. Dit omvat de volgende gegevens:

 

 • e-mailadres
 • voornaam
 • voorvoegsel
 • achternaam
 • taal/land
 • type gebruiker
 • wachtwoord

 

De gegevens zijn nodig om een gebruikersaccount voor u aan te maken.

 

Bij het versturen van de registratie worden ook de volgende gegevens verwerkt:

 

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van verzending

 

De registratie vindt plaats volgens een double-opt-in procedure. Na registratie ontvangt u een activeringslink op het door u opgegeven e-mailadres, die u moet bevestigen en/of activeren. Op deze manier controleren wij of het door u opgegeven e-mailadres daadwerkelijk het uwe is. Indien de bevestigings- of activeringslink niet binnen 48 uur wordt gebruikt, wordt het registratieproces geannuleerd en vervalt de bevestigings- of activeringslink. In dat geval zullen wij de registratiegegevens verwijderen.

 

Als u op de activeringslink klikt, verwerken wij de volgende gegevens in het kader van de double-opt-in procedure:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van verzending

 

Wij verwerken de persoonsgegevens om de gebruiker te voorzien van een eigen gebruikersaccount. Het doel van de verwerking van de double-opt-in gegevens is om misbruik van de registratie te voorkomen.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Zonder de vereiste gegevens kunnen wij echter geen gebruikersaccount voor u aanmaken en u toegang geven tot Presenter.

 

Gebruik van Presenter

Bij gebruik van Presenter kunnen de volgende gegevens door ons worden verwerkt:

 

Contactgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord (encrypted of gehashed)
 • E-mailadres

 

Single Sign-On (optioneel)

Inloggen met:

 • Google ID
 • Microsoft ID
 • Apple ID

 

Enkel voor gebruikers van Belgische onderwijsinstellingen:

 • KlasCement ID

 

Enkel voor gebruikers van Nederlandse onderwijsinstellingen:

 • SURFconext ID
 • Basispoort ID

 

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Gebruikers-ID
 • Voor- en achternaam (indien beschikbaar)
 • E-mailadres

 

Bij het inloggen met Basispoort worden de volgende additionele gegevens verwerkt:

 • ECK-ID
 • Rol
 • Relatie tot groepen
 • Relatie tot licenties

 

Gegevensopslag door derden (optioneel)

Bestanden en gegevens opslaan via uw Google Drive, Dropbox of OneDrive-account

 • Gebruikers-ID
 • E-mailadres (wordt gebruikt om aan te geven welk account is gekoppeld)
 • Read/write autorisatie derde partij

 

User content (optioneel)

Tekst, foto’s, video- en/of geluidsbestanden

 

Functionaliteiten kunnen worden gebruikt om tekst, foto’s, video- en geluidsbestanden op te slaan en te delen, d.w.z. door toegang te bieden tot uw foto-/beeldgalerij. De afbeeldingen en/of tekst kunnen persoonsgegevens bevatten

 

Gebruikersinstellingen en acties:

 • Twee factoren authenticatie
 • Interesse, zoals basisonderwijs en voortgezet onderwijs en vakken
 • Taal/landinstellingen
 • Hoe vaak een wachtwoord verkeerd is ingevoerd
 • Hoe vaak iemand is ingelogd
 • Hoeveel tools en lessen er worden gebruikt per gebruiker
 • Verwijderingsdatum account
 • Akkoord of niet akkoord gaan met voorwaarden, privacybeleid, Creative commons overeenkomsten
 • Registratiedatum van de gebruiker

 

Technische gegevens

 • Browseridentificatie (user agent) om te kunnen zien welke software door de gebruiker wordt gebruikt in geval van problemen en om problemen op te lossen
 • IP-adres: voor intern gebruik voor inzicht in gebruikersstatistieken en ter voorkoming van misbruik (netwerkoverbelasting)

 

De Presenter Community

U kunt deelnemen aan de Presenter Community. Dit is een online platform, beschikbaar via de website van Prowise, dat gebruikers van Presenter in staat stelt om content te plaatsen en te delen met andere gebruikers van Presenter. Bij het plaatsen en delen van content in de Presenter Community kan uw naam en de naam van de onderwijsinstelling worden getoond.

 

Beveiliging

We gebruiken strenge veiligheidsprocedures, onder andere om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. In het bijzonder maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), die alle informatie afschermen die tussen u en Prowise Presenter wordt gedeeld wanneer u zich registreert of gebruik maakt van Presenter. Onze medewerkers werken volgens strikte richtlijnen als het gaat om de bescherming van uw privacy.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens en gebruikerscontent worden tot zes (6) maanden na beëindiging van het Presenter-account bewaard, tenzij u uitdrukkelijk om een kortere bewaartermijn verzoekt. Indien een kortere bewaartermijn wordt gevraagd, kan het account gedurende deze periode van zes maanden alsnog door Prowise worden hersteld.

 

Persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien dit wettelijk verplicht is.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht op inzage, rectificatie, vergeten te worden, dataportabiliteit, beperking van de verwerking en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder gespecificeerd. Zie in dat kader onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. In het belang van het voorkomen van misbruik en fraude kunnen wij u vragen om adequate identificatie.

 

Recht op inzage (artikel 15 AVG)

U heeft het recht op inzage in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt deze informatie per e-mail bij ons opvragen. U kunt te allen tijde via uw account raadplegen welke gegevens Prowise verwerkt.

 

Recht op correctie (artikel 16 AVG)

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te (laten) corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze aan te (laten) vullen als ze onvolledig zijn. U kunt ons een verzoek tot correctie of aanvulling per e-mail sturen. U kunt uw gegevens te allen tijde corrigeren of aanvullen via uw account.

 

Recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht is van toepassing op de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

 

Daarnaast geldt dit recht ook als wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende en legitieme redenen zijn voor een dergelijke verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

Recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG)

U heeft het recht om gegevens die u in het kader van de met ons gesloten overeenkomst(en) aan ons heeft verstrekt (bijv. uw accountgegevens) in een machine-leesbaar formaat te ontvangen, zodat u deze gegevens kunt opslaan in uw database of in de database van een derde partij.

 

Recht op beperking (artikel 18 AVG)

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen opslaan, maar niet mogen gebruiken. U heeft dit recht onder specifieke omstandigheden zoals gespecificeerd in artikel 18 van de AVG. Als u van mening bent dat een dergelijke omstandigheid van toepassing is, neem dan contact met ons op via e-mail.

 

Recht om vergeten te worden (artikel 17 AVG)

U heeft het recht om ons te verzoeken alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Wanneer u verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens, zullen wij alle informatie die tot u kan worden herleid verwijderen, met uitzondering van de informatie die wij op grond van de wet verplicht zijn te bewaren.

 

Herroepingsrecht (artikel 7 AVG)

U hebt het recht om een eerder gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de gegeven toestemming heeft plaatsgevonden tot het moment van de intrekking.

 

Recht om een klacht in te dienen (artikel 77 AVG)

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Als u een klacht heeft, lossen wij die bij voorkeur zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op. Mochten wij uw klacht toch niet kunnen oplossen, dan heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de betreffende toezichthoudende instantie.

 

Persoonsgegevens van Amerikaanse K-12 studenten

In onze rol als dienstverlener voor basisscholen en middelbare scholen in de Verenigde Staten hebben wij ons verbonden aan de Student Privacy Pledge. Voor meer informatie over de Student Privacy Pledge kunt u terecht op deze website.

 

De verplichtingen van de Student Privacy Pledge zijn van toepassing op Personally Identifiable Information (“PII”) van leerlingen, die dezelfde definitie heeft als “covered information” onder de Californische wet op de bescherming van online persoonlijke informatie van studenten (California’s Student Online Personal Information Protection Act, “SOPIPA”).

 

In onze rol als school dienstverlener zullen wij:

 • PII van studenten alleen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren voor doeleinden waarvoor wij toestemming hebben gekregen van de onderwijsinstelling/instantie, leraar of de ouder/student.
 • in contracten of privacyverklaringen duidelijk vermelden, ook op een manier die gemakkelijk te vinden en te begrijpen is voor instellingen en ouders, of en zo ja welke typen PII van studenten we verzamelen en voor welke doeleinden we deze informatie gebruiken of delen met derden
 •  inzage in en correctie van Student PII door de student of diens bevoegde ouder te ondersteunen, hetzij door de onderwijsinstelling te helpen bij het voldoen aan haar verplichtingen, hetzij rechtstreeks wanneer de informatie rechtstreeks bij de student wordt verzameld met toestemming van de student/ouder.
 • een integraal beveiligingsprogramma hanteren dat redelijkerwijs is ontworpen om de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van de PII van Studenten te beschermen tegen risico’s – zoals ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik, of onbedoelde of ongepaste openbaarmaking – door het gebruik van administratieve, technologische en fysieke waarborgen die in verhouding staan tot de gevoeligheid van de informatie.
 • middelen ter beschikking stellen om onderwijsinstellingen/instanties, leerkrachten of ouders/studenten te ondersteunen bij het beschermen van de veiligheid en privacy van Student PII tijdens het gebruik van de educatieve dienst.
 • eisen dat onze leveranciers met wie Student PII wordt gedeeld om de educatieve dienst te leveren, indien van toepassing, gehouden zijn dezelfde verplichtingen na te komen voor de betreffende Student PII.
 • in het geval van onze fusie of overname door een andere entiteit, toestaan dat een opvolgende entiteit de studenten-PII onderhoudt, op voorwaarde dat de opvolgende entiteit zich aan dezelfde verplichtingen houdt met betrekking tot de eerder verzamelde PII van studenten.
 • privacy en beveiliging te integreren bij het ontwikkelen of verbeteren van onze educatieve producten, tools en diensten en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

In onze rol als school dienstverlener zullen wij geen:

 • PII van studenten verzamelen, bijhouden, gebruiken of delen die verder gaat dan wat nodig is voor geautoriseerde educatieve/schooldoeleinden, of zoals geautoriseerd door de ouder/student.
 • PII van studenten verkopen.
 • informatie van studenten die is verzameld via een onderwijs-/educatieve dienst (persoonlijke informatie of anderszins) gebruiken of openbaar maken voor behavioral targeting van advertenties aan studenten.
 • een persoonlijk profiel van een student opstellen, anders dan ter ondersteuning van geautoriseerde educatieve/onderwijsdoeleinden of met toestemming van de ouder/student.
 • materiële wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring van educatieve diensten zonder eerst de gebruikers en/of de accounthouder(s) (d.w.z. de onderwijsinstelling/instantie, of de ouder/student

 

wanneer de informatie rechtstreeks bij de student wordt verzameld met toestemming van de student/ouder) daarvan op de hoogte te stellen en hen keuzes te laten maken voordat de gegevens worden gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met de voorwaarden die zij oorspronkelijk hebben ontvangen; en geen materiële wijzigingen aanbrengen in ander beleid of werkwijzen met betrekking tot het gebruik van PII van Studenten die niet in overeenstemming zijn met de contractuele verplichtingen.

 

 • PII van studenten langer bewaren dan nodig is voor de geautoriseerde educatieve/onderwijsdoeleinden, of zoals goedgekeurd door de ouder/student.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is om u Presenter aan te bieden of dit wettelijk verplicht is. Indien er een vermoeden is van fraude of misbruik van onze diensten, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekken.

 

Third-Party Apps

Presenter stelt u in staat om applicaties en diensten van derden te gebruiken om content, producten en/of diensten aan u beschikbaar te stellen (“Third-Party Apps”). Op uw gebruik van deze Third-Party Apps zijn de (licentie)voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende Third-Party App van toepassing. Wij raden u aan de privacyverklaring van de Third-Party App te lezen voordat u deze apps gebruikt.

 

De volgende Third-Party Apps zijn beschikbaar in Presenter:

 

YouTube API Services

Indien u naar YouTube-video’s zoekt, is de Google Privacy Policy van toepassing. Bing Search

 

Indien u afbeeldingen zoekt via Bing Search, is de Microsoft Privacy Statement van toepassing. Flickr Search

 

Wanneer u afbeeldingen zoekt via Flickr Search, is de Flickr Privacy Policy van toepassing. Rijksmuseum Search (enkel beschikbaar voor gebruikers in Nederland en België)

 

Indien u afbeeldingen zoekt via de Rijksmuseum Search, is het Rijksmuseum Privacybeleid van toepassing. Schooltv (enkel beschikbaar voor gebruikers in Nederland en België)

 

Indien u via SchoolTV video’s zoekt, is het NTR Privacy Statement van toepassing.

 

Google Drive

Indien u gegevens opslaat via uw Google Drive account, is de Google Privacy Policy van toepassing. Dropbox

 

Indien u gegevens opslaat via uw Dropbox account, is de Dropbox Privacy Policy van toepassing. OneDrive

 

Indien u gegevens opslaat via uw OneDrive account, is de Microsoft Privacy Policy van toepassing.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte stellen als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring en vragen u om uw toestemming bij de eerste keer dat u inlogt na de betreffende wijziging.

 

Contactgegevens

Prowise B.V. Luchthavenweg 1b 6021 PX Budel Nederland

Dhr. L. Loeff (privacy officer) (+31) (0) 495 497110 privacy@prowise.com www.prowise.com

Versie: 2.0
Datum laatste aanpassing: januari 2021